AssurCard NV is een dienstverlenend bedrijf dat de communicatie tussen de verzekeringssector en een aantal medische dienstverleners ondersteunt. Verzekeraars die meer en meer een beroep doen op andere organisaties om aan de verplichtingen tegenover hun cliënten te voldoen, bouwen hiervoor in veel gevallen een netwerk van partners op.

Doordat de marktevolutie alle verzekeraars vroeg of laat in dezelfde richting duwt, ontstaan meerdere netwerken waarin vaak dezelfde medische dienstverleners te vinden zijn. Dit verplicht beide partijen tot grote inspanningen.

  • De verzekeringsmaatschappijen moeten de netwerken opbouwen, onderhouden en ondersteunen
  • De medische dienstverleners moeten zich telkens aanpassen aan de specifieke procedures van elk netwerk

AssurCard NV profileert zich als een tussenpersoon.

  • Enerzijds laten we aan de verzekeringsmaatschappijen de ruimte om de eigen procedures te blijven volgen.
  • Anderzijds streven we naar een maximale uniformiteit voor de medische dienstverleners. Zo ontstaat er voor hen maar één procedure geldig voor alle verzekeraars.

Het doel van de samenwerking tussen de medische dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen blijft het leveren van een optimale dienstverlening aan de eindklant. En dat is in veel gevallen een klant van beide partijen.

Hoe is AssurCard ontstaan?

Een verzekering biedt bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen die de verzekerde schade berokkenen.

Klassiek bestond de prestatie van de verzekeraar erin een vergoeding voor de geleden schade te betalen. Sinds enkele jaren vergoeden verzekeringsinstellingen niet langer alléén de financiële schade. Zij proberen meer en meer hun cliënten uit de nood te helpen via allerlei diensten met toegevoegde waarde.

Tijdens de zoektocht naar nieuwe diensten die de onaangename gebeurtenis van een schadegeval moeten verlichten, zetten diverse verzekeringsmaatschappijen een samenwerking op met dienstenleveranciers.

Hun gemeenschappelijke doelstelling is:

  • Méér zekerheid
  • Méér comfort
  • En een nog betere service aan de cliënt bieden

Deze vorm van dienstverlening is een relatief recent verschijnsel, maar de cliënt heeft ze heel snel leren waarderen. Zowel de opzet als het onderhoud van dergelijke servicenetwerken vergen echter belangrijke investeringen. Precies die vaststelling legde de grondslag voor de geboorte van een nieuw concept: AssurCard.

AssurCard NV

In 2001 richtten enkele verzekeringsmaatschappijen AssurCard NV op. De bedoeling was een geïnformatiseerd derdebetalersysteem op te bouwen en uit te baten.

De verzekeraars besloten dat ze een concept moesten ontwikkelen om de communicatie met hun cliënten te vergemakkelijken. Uiteraard zonder dat ze enige afspraak maakten over elkaars beleid over cliëntenrelatie, distributie, producten of schaderegeling. Als verzekeraars blijven ze dus concurrenten; in de service werken ze samen.