Uw link tussen ziekenhuis en verzekeraar

Regels & voorwaarden

Als bezoeker van deze website aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Laatste update: 04-04-2016

Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat u soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te beantwoorden.

Als u dat wenst, kan u uw persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen.

Cookies

Laatste update: 16-11-2015

Functionele cookies: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen AssurCard en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt niet met derden gedeeld.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 16-11-2015

Recht op één kopie

Deze site is het geesteskind van AssurCard.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van AssurCard. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan AssurCard dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

AssurCard behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. AssurCard is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Gebruiksvoorwaarden App

Laatste update: 23-01-2017

Eindgebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

Bedankt om de app van Assurcard (“App”) te gebruiken. De App is een initiatief van Assurcard NV, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 1A/301 3000 Leuven en ondernemingsnummer 0475.433.127 (“Assurcard”) in het kader van het door haar aan de verzekeraars aangeboden derdebetalerssysteem.

Het downloaden en/of het gebruiken van de App, de daarop geplaatste informatie en/of de daarmee verleende diensten, impliceert dat je je als gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart omtrent al deze eindgebruikersvoorwaarden en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Assurcard kan steeds en zonder enige kennisgeving de App, de inhoud ervan en deze voorwaarden updaten en/of wijzigen. De aanpassingen worden bekendgemaakt bij het gebruik van de App en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

2. Gebruik van de App

De App is gratis, enkel bestemd voor gebruikers-fysieke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar en kan enkel worden gebruikt na aanvaarding van deze voorwaarden.

Deze App kan enkel worden gebruikt als jij, of de personen die je rechtsgeldig vertegenwoordigt, over volgende zaken beschikt en voor zover deze samen met de App worden gebruikt: geldige kaart of identificatienummer van de verzekeraar inzake het derdebetalerssysteem en geldig identificatiemiddel (zoals identiteitskaart of paspoort).

De App kan worden gebruikt op verschillende soorten van smartphones en tablets.

Via deze App kan je:

 • de fysieke kaarten digitaliseren die jij/de personen waarvoor je vertegenwoordigingsbevoegd bent van de verzekeraar hebt verkregen om gebruik te maken van het derdebetalerssysteem in de gezondheidszorg ingevolge de overeenkomst die daarover met de verzekeraar is afgesloten;
 • de kaartnummers en andere identificatiegegevens digitaliseren die je via sms en/of email ontvangen hebt van de verzekeraar;
 • manueel het kaartnummer en andere identificatiegegevens in te geven inzake de begunstigde van het derdebetalerssysteem om zo een aangifte van hospitalisatie door te voeren via de kanalen die de betrokken verzekeraar hiertoe ter beschikking stelt.;
 • contact opnemen met de betrokken verzekeraar via de kanalen die deze daarvoor ter beschikking stelt (o.a. call center);
 • ziekenhuizen terugvinden die met Assurcard samenwerken via zoekmachines (geografisch, adres enz.) en deze als favorieten opslaan om deze gemakkelijker terug te vinden.
 • documentatie opzoeken van de betrokken verzekeraar of het betrokken ziekenhuis voor zover deze/dit samenwerkt met Assurcard.

Deze App werkt als volgt:

 • je downloadt de App op je smartphone;
 • je scant met je smartphone de fysieke kaart of het identificatienummer van je verzekeraar en/of je voegt zelf de identificatiegegevens in inzake het derdebetalerssysteem zoals het kaartnummer, naam, geboortedatum en eventueel de naam van de onderneming die bij de kaart horen;
 • de fysieke kaart of identificatienummer zal nu digitaal verschijnen op je smartphone met het kaartnummer en de andere gegevens die je hebt ingevuld. Dit digitale resultaat kan worden
 • getoond bij, of naar aanleiding van, een opname in het ziekenhuis, om gebruik te maken van het derdebetalerssyteem;

Als gebruiker van deze App verbind je je er toe om enkel de volgende kaarten of identificatienummers van de verzekeraar met de App te digitaliseren en het resultaat daarvan te gebruiken voor aangifte in het kader van het derdebetalerssyteem:

 • deze die zijn uitgegeven door je verzekeraar, waarop je eigen naam vermeld staat en op voorwaarde dat je hierover een geldige overeenkomst hebt gesloten met je verzekeraar die je toelaat om gebruik te maken van het derdebetalerssyteem;
 • deze die zijn uitgegeven door je verzekeraar, waarop de naam staat vermeld van personen waarvoor je gerechtigd bent hen te vertegenwoordigen (ofwel doordat je hun wettelijke vertegenwoordiger bent – zoals de ouders van hun minderjarige kinderen of voogden – ofwel doordat je van die personen een geldige volmacht hebt gekregen om in hun naam en voor hun rekening het derdebetalerssyteem via de App te initialiseren onder de hierbij beschreven eindgebruikersvoorwaarden) en op voorwaarde dat voor deze personen een geldige overeenkomst werd afgesloten met hun verzekeraar die hen toelaat gebruik te maken van het derdebetalerssyteem.

3. Intellectuele eigendom

De App, zowel de structuur als de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Volgens deze voorwaarden verleent Assurcard jou als gebruiker/bezoeker een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief, kosteloos, gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de App om deze in België, kosteloos te gebruiken voor het doel van de App, op de in deze voorwaarden vermelde wijzen, tijdens de gehele geldigheidsduur van jouw overeenkomst met je verzekeraar, voor zover dat dit nodig is om je gebruik te laten maken van het derdebetalerssyteem. Geen andere rechten worden jou verleend. Zo is het, onder meer verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Assurcard de App te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de hierbij bedoelde intellectuele eigendomsrechten of tegen deze voorwaarden.

Je verleent als gebruiker van de App aan Assurcard een overdraagbaar, onherroepelijk, niet-exclusief, wereldwijd, kosteloos gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie die je creëert door de App te gebruiken, voor de volledige duur van de respectievelijke rechten en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen

Bij het downloaden van de App geef je jouw ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming aan Assurcard om jouw persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden en met de voorwaarden zoals beschreven onder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”). Je maakt je ook sterk voor de derden die je vertegenwoordigt en waarvoor je de App wenst te gebruiken dat Assurcard hun persoonsgegevens eveneens op die manier mag (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken.

Deze privacyverklaring geldt voor alle functies van de App. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op enig ander gebruik van de fysieke kaart of identificatienummers van de verzekeraar of de via de App gedigitaliseerde kaart waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn die door de respectievelijke verzekeraar is bepaald.

Je beschikt als gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens of van de personen die je gerechtigd bent te

vertegenwoordigen onder de hierbij beschreven eindgebruikersvoorwaarden. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Assurcard via e-mail aan privacy@assurcard.be.

Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Via de App kan of zal Assurcard bepaalde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken om de fysieke kaart of de identificatienummers van de verzekeraar in een gedigitaliseerde kaart om te zetten en om de App voor haar doel te (laten) gebruiken. Het gaat over volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, geboortedatum, naam van de onderneming, kaartnummer en andere zaken die op de fysieke kaart of via de identificatienummers van de verzekeraar verschijnen die jou of de persoon die je vertegenwoordigt toelaten om van het derdebetalerssyteem te genieten.

Als gebruiker garandeer je dat de gegevens die je meedeelt en de fysieke kaart of identificatienummers van de verzekeraar die je gebruikt juist en volledig zijn en dat je hiervoor geldige identiteitsbewijzen gebruikt. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die daartoe geen geldige toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat je als gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de App en dat jij aansprakelijk wordt gesteld voor de eventuele schade die door zo’n onjuiste mededeling of gebruik is ontstaan en dat je Assurcard hiervoor moet vrijwaren.

Assurcard verzamelt, gebruikt en verwerkt persoonsgegevens, om:

 • jou als gebruiker of de persoon die je vertegenwoordigt te kunnen identificeren en om de App in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;
 • je toe te laten zelf het derdebetalerssyteem te kunnen initialiseren en bijgevolg de overeenkomst hieromtrent tussen de bezoeker/gebruiker en de verzekeraar uitvoering te kunnen laten vinden;
 • op basis daarvan de App en het aanbod daaromtrent te verbeteren;
 • je als gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de App.
 • Assurcard zal de hierboven vermelde gegevens slechts opslaan en gebruiken voor de periode dat dit nuttig kan zijn voor het gebruik van het derdebetalerssyteem.

Beveiliging

Assurcard treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover dit beperkt is tot het gebruik van de App, met name de digitalisering van fysieke kaarten of de identificatienummers van de verzekeraar in digitale kaarten. Assurcard verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens als gebruiker of van de personen die jij vertegenwoordigt en dit via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. De door jou via de App bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers die Assurcard in België of Nederland gebruikt voor het functioneren van de App. Je erkent, aanvaardt en maakt je sterk, voor de personen die je rechtsgeldig vertegenwoordigt, dat het gebruik van de App nooit zonder risico is en dat de schade die jij, of de personen die je vertegenwoordigt, zou (doen) lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens, nooit op Assurcard kan worden verhaald.

In geval van onregelmatig of onrechtmatig gedrag van een gebruiker, kunnen de persoonlijke gegevens van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde (gerechtelijke) instanties alsook de informatie of gegevens die deze gebruiker via de App heeft gebruikt, ook al betreffen dit persoonsgegevens van derden.

5. Aansprakelijkheid

Het inscannen van de fysieke kaarten, het manueel ingeven van welke gegevens dan ook door jezelf, het gebruiken van de via de App gedigitaliseerde kaarten en het daaraan gekoppelde derdebetalerssyteem gebeurt uitsluitend op jouw eigen risico als bezoeker van de App.

Assurcard is dus niet aansprakelijk voor:

 • het gebruik dat je maakt van de App en welke kaarten je ermee digitaliseert;
 • het verdere gebruik van het resultaat van de App, met name de gedigitaliseerde kaart;
 • het al dan niet juist initiëren van het derdebetalerssyteem.

Hoewel Assurcard streeft naar een zorgvuldige controle van de App en de werking ervan, worden de App en de erin vervatte informatie ter beschikking gesteld zonder enige garantie bv. wat betreft de werking, kwaliteit, nauwkeurigheid, kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid en veiligheid. Voor zover de wet het toelaat, kan Assurcard geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden of lasthebbers, behoudens bedrog, opzettelijke of zware fout. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Assurcard ten opzichte van bezoekers van de App of enige derde, zelfs in geval van zware fout, beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro.

Bovendien kan Assurcard in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van:

 • onvoorzienbare, onrechtstreekse, toevallige of immateriële schade, met inbegrip van, (doch niet beperkt tot) inkomstenderving, schade door verlies van gegevens of schade door overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen;
 • schade aan computerapparatuur of goederen die niet het voorwerp uitmaken van het gebruik van de App;
 • schade ontstaan door overmacht;
 • schade ontstaan door de onderbroken of onvoldoende toegang tot of beveiliging van deze App.

Als bezoeker erken en garandeer je over de nodige rechten te beschikken om de App te gebruiken en deze voorwaarden te onderschrijven en vrijwaar je Assurcard voor alle schade die zou ontstaan wegens een (beweerde) inbreuk op de rechten van derden in dit verband.

Assurcard behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de App verstrekte informatie te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen of om iemand de toegang of het gebruik van de App te beletten, weigeren of verhinderen.

6. Geschillen

Door jezelf toegang te verschaffen tot de App, ga je als gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou en Assurcard in verband met deze App exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil in verband met deze App behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven of Antwerpen, afdeling Antwerpen voor intellectuele eigendom.

7. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden hebt, kan je Assurcard contacteren via Legal@assurcard.be.